Advertentievoorwaarden

Advertentievoorwaarden Hortipoint

Artikel 1 – Begripsomschrijving

1. In de onderhavige door Stichting Hortipoint gehanteerde advertentievoorwaarden wordt verstaan onder:

2. a) Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of via een Mediabureau een Dienst afneemt van Hortipoint in verband met het (doen) plaatsen van een Advertentie, een Advertorial en/of in relatie daarmee tot het afsluiten van een Advertentieovereenkomst;

3. b) Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard waaronder een Advertorial ten behoeve van Adverteerder;

4. c) Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;

5. d) Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van één of meerdere Advertenties, al dan niet vallende onder een Advertentieovereenkomst;

6. e) Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Diensten zoals gepubliceerd in de door Hortipoint gepubliceerde tariefkaart. De meest recente tariefkaart is gepubliceerd op https://www.hortipointmedia.nl.

7. f) Advertorial: deze speciale vorm van adverteren heeft de opzet van een redactioneel artikel waarin informatie of de Adverteerder dan wel zijn product of dienst wordt gegeven. Een Advertorial is als zodanig te herkennen;

8. g) Advertentieovereenkomst: elke overeenkomst tussen Adverteerder en Hortipoint die ziet op de levering van Diensten op welke wijze dan ook gesloten, in een bevestiging, per e-mail of anderszins;

9. h) Advertentieruimte: de ruimte die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door Hortipoint. Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in aantallen pagina’s/paginadelen, aantallen kolommen, aantal millimeters, aantal pixels en bytes, aantal plaatsingen en aantal impressies;

10. i) Diensten: de door Hortipoint aan Adverteerder te leveren (digitale)diensten waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij Hortipoint heeft geplaatst. Onder de (digitale) Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie, Advertorial of andere promotionele uiting in het door Hortipoint uitgegeven Medium, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander Medium of de sponsoring van door Hortipoint georganiseerde evenementen;

11. j) Hortipoint: de Stichting Hortipoint, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende aan de Schipholweg 1 te (2316 XB) Leiden. Stichting Hortipoint is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41150956 BTW nummer: NL 001773811B01. Stichting Hortipoint is, uitgever van een aantal toonaangevende vakbladen in de siergewassen sector, waaronder Vakblad voor de Bloemisterij, Bloem & Blad, De Boomkwekerij en Tuin en Landschap. Daarnaast organiseert Hortipoint verschillende evenementen en seminars;

12. k) Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder met Hortipoint een Advertentieovereenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;

13. l) Medium/Media: een uitgave van Hortipoint en de bijbehorende uitgeefproducten zoals een (online) editie van een tijdschrift inclusief toegang tot een gesloten web-omgeving, applicatie, e-mail nieuwsbrief, pluspropositie, special of een door Hortipoint geëxploiteerde Website;

14. m) Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van (digitale) Diensten;

15. n) Partijen: Adverteerder en Hortipoint gezamenlijk;

16. o) Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop Hortipoint nog opdrachten van Adverteerder voor de levering van bepaalde Diensten accepteert;

17. p) Voorwaarden: onderhavige Advertentievoorwaarden;

18. q) Website: het geheel van webpagina’s, mobiele website, applicatie, of ander digitaal Medium van Hortipoint.

Artikel 2 – Algemeen en toepasselijkheid

1. Op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adverteerder en Hortipoint mondeling dan wel schriftelijk worden afgesloten zijn deze Voorwaarden en de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij tegenstrijdigheden, prevaleert de Advertentieovereenkomst boven deze Voorwaarden en deze Voorwaarden boven eventueel andere van toepassing verklaarde Voorwaarden. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van de Advertentieovereenkomst. Op alle Advertentieovereenkomsten zijn tevens de inhoud van de meest recente tariefkaarten van Hortipoint en de eventueel in het betreffende Medium opgenomen Voorwaarden (o.a. colofon) van toepassing.

2. Enige algemene voorwaarden van Adverteerder zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Van deze Voorwaarden kan slechts middels een schriftelijk overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Hortipoint heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Hortipoint zal de Adverteerder vooraf schriftelijk informeren over substantiële wijzigingen in de Voorwaarden. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds lopende Advertentieovereenkomsten. Met het geven van een nieuwe opdracht een Advertentie te plaatsen of andere Dienst af te nemen (herplaatsingen daar mede onder begrepen) door Adverteerder na wijziging van de Voorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

4. Hortipoint is verplicht om de Advertentieovereenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Adverteerder zal de Diensten afnemen met in achtneming van het bepaalde in de Advertentieovereenkomst en de Nederlandse Reclame Code.

5. Deze Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens op https://www.hortipointmedia.nl/advertentievoorwaarden gepubliceerd.

Artikel 3 – Totstandkoming, inwerkingtreding en duur van de Advertentieovereenkomsten

1. Alle door Hortipoint gedane aanbiedingen/offertes zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding/offerte anders is bepaald. De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand door acceptatie van de aanbieding/offerte door Adverteerder. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door Hortipoint aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.

2. Hortipoint heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Advertentie-overeenkomst te weigeren.

3. Indien door bijzondere omstandigheden (bijv. grote spoed) geen aanbieding/offerte door Hortipoint is verstrekt én geen Advertentieovereenkomst dan wel bevestiging per brief of e-mail aan Adverteerder is verzonden, dan wordt de Advertentieovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van plaatsing van de Advertentie door Hortipoint.

4. De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per tijdschrifttitel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Hortipoint zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van opdrachten van Adverteerder op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaart. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een opdracht worden aanvaard.

5. Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de aanbieding, offerte of Advertentieovereenkomst genoemde prijzen en overige Voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van een Advertentieovereenkomst.

6. Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst.

7. Hortipoint is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van het door Hortipoint uitgegeven Medium naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Hortipoint ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. Hortipoint is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren. Alsdan is Hortipoint gerechtigd de Advertentieovereenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder. Adverteerder heeft alsdan echter wel recht op terugbetaling van advertentiegelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.

8 Een Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen periode en wordt geacht te zijn beëindigd door voltooiing van alle wederzijdse verplichtingen.

Artikel 4 – Opties

1. Op verzoek van Adverteerder kan Hortipoint een Optie verlenen op de levering van een Dienst voor een bepaalde duur.

2. Niet ingeroepen Opties vervallen van rechtswege aan het einde van de door Hortipoint aangegeven duur van de Optie. Indien geen duur is overeengekomen, vervalt de Optie op de levering van Diensten niet zijnde digitale Diensten, uiterlijk 14 dagen vóór de Sluitingsdatum. Ten aanzien van digitale Diensten geldt dat de Optie in ieder geval 14 dagen vóór de beoogde startdatum van de campagne waar de Optie op ziet vervalt.

3. Hortipoint is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen. Echter indien aan Adverteerder een Optie is verleend en een derde de door Adverteerder gereserveerde advertentieruimte wenst te kopen, kan Hortipoint Adverteerder schriftelijk verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of zij de advertentieruimte wenst af te nemen. Indien Adverteerder afwijzend of niet binnen deze termijn reageert, is Hortipoint gerechtigd om de advertentieruimte aan een derde te verkopen.

Artikel 5 – Aanlevering van Advertentiemateriaal en plaatsing Advertenties

1. Adverteerder draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertentie(s) ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door Hortipoint gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. De aanleverspecificaties, inclusief van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op de tariefkaart die is gepubliceerd op https://www.hortipointmedia.nl/advertentievoorwaarden/.

2. Ten aanzien van de levering van digitale Diensten, waaronder nieuwsbrieven gelden de aanleverspecificaties als gepubliceerd op https://www.hortipointmedia.nl/advertentievoorwaarden/. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen, dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:
i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;
iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
v) Hortipoint keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan Hortipoint ter beoordeling wordt voorgelegd;
vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Hortipoint. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Hortipoint, vervalt iedere aansprakelijkheid van Hortipoint voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;
vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;
viii) Advertentiemateriaal dient per email te worden aangeleverd aan media@hortipoint.nl als een digitaal bestand, vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.

3. Hortipoint heeft het recht om Advertenties die na sluitingstijd worden aangeleverd, niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Adverteerder tot betaling van de overeengekomen advertentiegelden.

4. Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirus software. Adverteerder dient er namelijk zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van Hortipoint.

5. Hortipoint heeft het recht de inhoud en de vorm van de Advertentie naar eigen inzicht en redelijkheid te wijzigingen naar de door haar gehanteerde specificaties zonder dat Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen advertentiegelden. Hortipoint informeert Adverteerde zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder dient dan per ommegaande te zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.

6. Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. Derhalve garandeert Adverteerder dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, voldoet aan de volgende eisen:
i) Adverteerder dient in de Advertentie duidelijk en ondubbelzinnig identificeerbaar te zijn en de Advertentie dient als zodanig herkenbaar te zijn als een commerciële uiting van Adverteerder;
ii) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
iii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
iv) een Advertentie mag bovendien de reputatie van Hortipoint niet schaden;
v) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.

7. Hortipoint mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep, en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, heeft Hortipoint het recht het Advertentiemateriaal conform deze aanwijzingen aan te passen.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Hortipoint Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten/diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Hortipoint tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.

9. Hortipoint zal een Advertentie plaatsen op de wijze als is overeengekomen in de Advertentieovereenkomst mits Adverteerder de Advertentie conform de aanleverspecificaties heeft aangeleverd. Hortipoint garandeert echter geen exacte reproductie en Adverteerder dient rekening te houden met kleur- en drukafwijkingen. Bovendien staat Hortipoint niet in voor de kwaliteit van de weergave van online Advertenties.

10. De digitale Diensten worden door Hortipoint zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

11. Hortipoint draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de plaatsing van de Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.

12. Hortipoint houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot ten minste één jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager bewaard. Hortipoint is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

13. Hortipoint zal Adverteerder één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium dan wel een pdf van het Medium waarin de Advertentie is geplaatst.

14. Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.

Artikel 6 – Recht tot weigering en opschorting

1. Hortipoint is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen van de kant van Hortipoint.

2. Hortipoint is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen (digitale) Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de Voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Advertentieovereenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door Hortipoint (artikel 5). Weigering tot levering van de (digitale)Diensten op bovenstaande gronden (artikel 6.1 en dit artikel 6.2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.

3. Hortipoint behoudt zich het recht voor om de levering van (digitale)Diensten aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Adverteerder de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden (gedeeltelijk) niet nakomt. Hortipoint is alsdan gerechtigd de kosten die zij in verband met deze opschorting maakt bij Adverteerder in rekening te brengen.

4. In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Advertentieovereenkomst vermelde voorwaarden, is Hortipoint gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de (digitale)Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

5. Hortipoint heeft tevens het recht om Diensten niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.

6. De overeengekomen startdatum van de (digitale)Diensten is een streefdatum. Hortipoint behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Hortipoint toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door Hortipoint wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door Hortipoint van de (digitale)Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en Hortipoint.

Artikel 7 – Klachten over geplaatste Advertenties

Een eventuele klacht ten aanzien van de door Hortipoint geleverde Diensten, dient uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende editie van het Medium, of de eerste vertoning online schriftelijk aan Hortipoint kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de sales afdeling. Deze afdeling is telefonisch te bereken op 071-5659679 / 071-5659645 / 071-5659661 of per e-mail naar media@hortipoint.nl. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door Hortipoint is ontvangen, wordt Hortipoint geacht de advertentieovereenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.

Artikel 8 – Tarieven en betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven dan wel vergoedingen gebaseerd zijn op de actuele per Medium en/of (digitale) Dienst van toepassing zijnde tariefkaart van Hortipoint.

2. Hortipoint behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met Adverteerder overeengekomen opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Adverteerder heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

3. Tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt, wordt iedere uitvoering van een (digitale) Dienst door Hortipoint afzonderlijk vooraf gefactureerd in de maand van plaatsing. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient Hortipoint derhalve een e-mailadres op te geven waarnaar de facturen verstuurd kunnen worden. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.

4. Hortipoint is, ongeacht de betalingscondities conform de Advertentieovereenkomst, gerechtigd vooruitbetaling van een overeengekomen vergoeding te vorderen.

5. Hortipoint heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het advertentiemateriaal onder andere conform het bepaalde in artikel 5.5 van deze Voorwaarden, in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.

6. Alle facturen van Hortipoint dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur heeft Hortipoint het recht om de wettelijke rente, berekend over het openstaande bedrag in rekening te brengen. Hortipoint is gerechtigd alsdan tot het instellen van een incassoprocedure om volledige betaling te verkrijgen. De kosten hiervan, bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Adverteerder. Hortipoint zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een redelijk termijn wordt gegeven alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

7. Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen met een vordering die Adverteerder eventueel heeft op Hortipoint.

8. Indien voor het vaststellen van de vergoeding met betrekking tot de levering van digitale Diensten gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Hortipoint leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Hortipoint leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

9. Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Hortipoint te worden gericht op de wijze als genoemd in artikel 7 van deze Voorwaarden, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.

Artikel 9 – Annulering

1. Bij annulering door Adverteerder van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan Hortipoint. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:
Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum: annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding:

31 dagen of meer – 0%

tussen 30 en 15 dagen – 25%

tussen 14 en 8 dagen – 50%

tussen 7 en 4 dagen – 75%

minder dan 3 dagen – 100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals vermeld voor de desbetreffende titels op de betreffende Website(s). Het bepaalde in het volgende lid is eveneens van toepassing.

2. In geval van eenzijdige beëindiging door Adverteerder van een opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij Hortipoint ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan Hortipoint de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in lid 1 en/of 3 van dit artikel.

3. Indien de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor Hortipoint in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken en door toedoen van Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder worden betaald.

4. Bij annulering door Adverteerder van de door Hortipoint te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:
(a) alle kosten die Hortipoint reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien Hortipoint bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en
(b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door Hortipoint worden terugbetaald.

Dagen gelegen tussen annulering en start campagne: Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer – 0%

tussen 30 en 6 dagen – 50%

minder dan 5 dagen – 100%.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Hortipoint voert de door haar te verlenen (digitale)Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Hortipoint is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentieovereenkomsten of de (digitale) Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Hortipoint.

2. De aansprakelijkheid van Hortipoint beperkt zich tot herplaatsing/herlevering van de (digitale)Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder, dan wel betaling van een vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die (digitale)Diensten waarop de tekortkoming ziet. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Hortipoint zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

3. Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van telefonisch en op andere wijze geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Adverteerder door Hortipoint. Adverteerder draagt tevens het risico van fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de zijde van Hortipoint.

4. Hortipoint is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractspartijen.

Artikel 11 – Overmacht

1. Indien een van de Partijen de afspraken uit de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, worden die afspraken opgeschort voor een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende partij had dienen na te komen. Elke partij is gerechtigd de Advertentieovereenkomst dan wel de afspraken uit de opdracht per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van voornoemde termijn voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Hortipoint, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Hortipoint of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

2. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

3. Indien Hortipoint door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een andere opdracht uit te voeren, dan heeft Hortipoint het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. In deze gevallen is Hortipoint verplicht Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging

1. Partijen hebben het recht de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien:
– de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
– de andere partij het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt;
– beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;
– de andere partij haar onderneming dan wel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of ontbindt, waaronder voor Hortipoint onder meer wordt verstaan het staken van een door haar uitgegeven tijdschrift of Website ten aanzien waarvan de opdracht is verstrekt;
– de levering van de overeengekomen (digitale)Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
– de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

2. Hortipoint heeft het recht om de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien Hortipoint Adverteerder niet voldoende kredietwaardig acht.

Artikel 13 – Privacy en Cookies

1. De persoonsgegevens van Adverteerder worden opgenomen in een klanten/ gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Hortipoint. Hortipoint zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

2. Op de verwerking van de persoonsgegevens is het cookie en privacy statement van Hortipoint van toepassing zoals gepubliceerd op de website van Hortipoint alsmede de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy Verordening.

3. Persoonsgegevens die als onderdeel van de opdracht door Hortipoint worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Hortipoint, tenzij Partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

4. Indien Adverteerder én eventuele door haar ingeschakelde derde(n) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat Hortipoint op een Website of een website deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk, staat Adverteerder er voor in dat:
i) als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op Adverteerder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten); en
ii) alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen;
Adverteerder is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de (digitale)Dienst. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ten aanzien van het gebruik van Cookies op de Websites en de websites van het 3rd party netwerk heeft Hortipoint voorts nadere voorwaarden opgesteld, welke zijn terug te vinden op: http://www.hortipoint.nl/aanvullende-voorwaarden-gebruik-cookies.

5. Adverteerder houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden Cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via onze Websites mag worden verzameld.

6. Hortipoint vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Adverteerder om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. Adverteerder heeft via de websites van Hortipoint kennisgenomen van de manier waarop Hortipoint bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Adverteerder geeft met het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van Advertenties aan Hortipoint te kennen deze werkwijze te aanvaarden. Adverteerder erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookies en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen. Adverteerder erkent dat Hortipoint niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Adverteerder geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan een Website. Op verzoek zal Hortipoint Adverteerder inzage verschaffen in de door een individuele bezoeker afgegeven toestemming tot het plaatsen van Cookies, indien Adverteerder die gegevens redelijkerwijs nodig heeft in het kader van een juridische procedure of het voorkomen daarvan.

7. Hortipoint zal het gebruik van Cookies via haar Websites en de websites deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal Hortipoint Adverteerder daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal Hortipoint de levering van de (digitale)Dienst(en) aan Adverteerder opschorten. De (digitale)Diensten worden hervat indien Adverteerder binnen vijf (5) werkdagen nadat de (digitale)Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de (digitale)Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Adverteerder dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de verstrekte opdracht als ontbonden beschouwd. Adverteerder blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor deze opdracht verschuldigd aan Hortipoint.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

1. Alle auteurs en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Hortipoint vervaardigde dan wel uitgegeven Media, berusten bij Hortipoint dan wel de door haar ingeschakelde derden. Hieronder vallen tevens de rechten op de door Hortipoint in opdracht van Adverteerder vervaardigde werken zoals Advertenties.

2. De inhoud van de door Hortipoint vervaardigde Media, mag niet door of met medewerking van Adverteerder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook tenzij Hortipoint daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3. Adverteerder verklaart dat het door haar aangeleverde Advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten

Artikel 15 – Geheimhouding

Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

Artikel 16 – Overdracht

Hortipoint is bevoegd de met Adverteerder gesloten opdracht dan wel Advertentie-overeenkomst over te dragen aan derden. Hortipoint zal Adverteerder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hortipoint is Adverteerder niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 17 – Overige bepalingen

1. Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en/of van enige andere overeenkomst tussen Partijen in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal Hortipoint deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

2. Hortipoint heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

Artikel 18 – Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en eventuele andere opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen Partijen geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomsten/of andere opdrachten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 december 2017.
© 2017 Stichting Hortipoint