Privacybeleid

Privacy statement Hortipoint

1. Inleiding
De Stichting Hortipoint (hierna te noemen “Hortipoint”), waartoe de mediamerken Hortipoint, Vakblad voor de Bloemisterij, De Boomkwekerij, Tuin en Landschap, Bloem & Blad en Floribusiness behoren, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hortipoint houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Hortipoint, Rijnsburgersingel 61, 2316 XX in Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Hoophandel onder nummer 41150956.

2. Verwerking van persoonsgegevens door Hortipoint
Aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen lichten we in dit privacy statement toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Hortipoint is continu bezig om haar producten en diensten te optimaliseren en te vernieuwen. Daarom gebruiken wij de persoonsgegevens die wij verkrijgen voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie zoveel mogelijk te personaliseren. Persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt om fraude te voorkomen en om onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

Hieronder wordt toegelicht voor welke doeleinden Hortipoint persoonsgegevens nog meer gebruikt waarbij we telkens aangeven op welke de verschillende manieren wij persoonsgegevens verkrijgen, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens door Hortipoint is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie) van Hortipoint of van een derde.

a. Verkoop van abonnementen, producten en diensten
Hortipoint legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief (digitaal of in geprinte vorm), een evenement of masterclass bezoekt, een publicatie bestelt, of andere producten/diensten afneemt van Hortipoint.

Hortipoint verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens) om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, om deze producten en diensten te kunnen leveren en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De hierboven genoemde verwerkingen vinden plaats op grond van de overeenkomst tussen u en Hortipoint.

b. Bezoek aan een website van Hortipoint
Hortipoint biedt verschillende websites aan. Als u gebruik maakt van websites van Hortipoint, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Ook worden er op sommige websites tracking-cookies en scripts geplaatst door ons om uw surfgedrag te analyseren.

Op sommige websites van Hortipoint wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en te volgen en uw klik- en muisgedrag te monitoren.
Voor zover het andere dan functionele cookies betreft zijn deze verwerkingen gebaseerd op uw toestemming verkregen via de cookie bar. In het cookie statement kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden worden geplaatst.

c. Deelname aan online acties en prijsvragen
Hortipoint kan via verschillende kanalen online acties en prijsvragen organiseren. De gegevens die u in dat kader verstrekt aan Hortipoint worden gebruikt ter uitvoering van de betreffende actie of prijsvraag.

d. Deelname aan online test en enquêtes
Op sommige websites van Hortipoint kunt u deelnemen aan tests en/of enquêtes. De gegevens die u in het kader daarvan invult, worden gebruikt om de test of enquête te kunnen uitvoeren.

e. Deelname aan online fora
Op sommige websites van Hortipoint kunt u berichten achterlaten op een forum of reageren op bepaalde stellingen. De informatie die u invoert wordt zichtbaar gemaakt op het betreffende forum.

f. Versturen van de nieuwsbrief
Op sommige websites van Hortipoint kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen.

g. Inlogcodes abonnees
Als u een abonnement neemt op een uitgave van Hortipoint krijgt u automatisch een inlogcode toegestuurd.

h. Gebruik van sociale media
Hortipoint is op verschillende social media actief, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en YouTube. Als u ons volgt op social media krijgt Hortipoint mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Hortipoint volgt ook zelf socialmediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op social media over u.

i. Marktonderzoek
Hortipoint voert af en toe marktonderzoeken uit. Als u wilt meewerken aan een marktonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door Hortipoint gebruikt om haar producten en diensten te kunnen verbeteren.

j. Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Hortipoint worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Hortipoint haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Hortipoint ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

k. Klantenservice Hortipoint
Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen met de klantenservice van Hortipoint, onder andere per telefoon en per e-mail. De klantenservice vraagt u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om de vragen af te handelen. Daarnaast worden deze gegevens opgeslagen zodat we u ook in een later stadium beter van dienst kunnen zijn. Tot slot gebruiken we deze gegevens ter verbetering van onze producten en diensten. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Hortipoint.

3. Communicatie van Hortipoint
Hortipoint houdt u graag per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen, acties en evenementen van Hortipoint en de merken/titels die onder Hortipoint vallen (zie hierboven).
U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Hortipoint, bijvoorbeeld door u te abonneren op een nieuwsbrief. Als u iets heeft gekocht bij Hortipoint kan Hortipoint uw e-mailadres gebruiken om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Hortipoint, tenzij u bij uw aankoop heeft aangegeven dat u daar geen prijs op stelt.
Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van nieuwsbrieven of andere commerciële informatie, kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het door u opgegeven e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van andere bedrijven dan Hortipoint. Ook voor deze berichtgeving kunt u zich op ieder moment afmelden.

4. Verstrekking aan derden van uw persoonsgegevens
Hortipoint schakelt soms derde partijen in om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld IT leveranciers (zoals Spotler voor het versturen van nieuwsbrieven) en bezorgdiensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Hortipoint. Hortipoint zorgt ervoor dat deze verwerkers voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Hortipoint sluit met deze partijen een verwerkersovereenkomst. In die overeenkomst staat onder meer dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in en volgens de opdracht van Hortipoint.

5. Beveiliging
Hortipoint neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij beveiligen onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

6. Uw rechten

Bezwaar/Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@hortipoint.nl of schriftelijk bij Hortipoint, t.a.v. administratie, Rijnsburgersingel 61, 2316 XX te Leiden. In de mailings die Hortipoint stuurt is ook altijd een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Hortipoint over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Hortipoint, Postbus 9324, 2300 PH te Leiden, of via info@hortipoint.nl. Hortipoint zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

Verwijdering
Als u wilt dat Hortipoint uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u uw verzoek richten aan info@hortipoint.nl. Mogelijkerwijs wordt een aantal persoonsgegevens ook na uw verzoek door Hortipoint bewaard, bijvoorbeeld omdat dit nodig is om reeds geplaatste bestellingen af te handelen of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Hortipoint verwerkt, betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Hortipoint, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@hortipoint.nl.

Overdraagbaarheid van gegevens
Als de verwerking van persoonsgegevens door Hortipoint gebaseerd is op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u verzoeken om de u betreffende en door u aan Hortipoint verstrekte persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. U kunt dit verzoek doen door een e-mail te sturen aan info@hortipoint.nl.

Klacht
Als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Hortipoint, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Bewaartermijnen
Hortipoint bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Hortipoint stelt per doeleinde en categorie van gegevens bewaartermijnen vast. Het bewaartermijnenbeleid van Hortipoint vindt u hier.

8. Doorgifte naar landen buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen alleen door Hortipoint of door Hortipoint ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

9. Hortipoint en andere websites
Op de sites van Hortipoint treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Hortipoint kan echter geen verantwoordelijkheid dragen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

10. Wijzigingen
Hortipoint behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Hortipoint.

11. Contactgegevens Hortipoint
Voor vragen, klachten of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met:
Stichting Hortipoint
Rijnsburgersingel 61
2316 XX Leiden
info@hortipoint.nl

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op: 23 mei 2018

Download als PDF:
Privacy Statement Hortipoint 230518